Lidmaatschap en aanmelding

VAAN is in de eerste plaats bedoeld als kwaliteitskeurmerk. De (beoogde) leden zijn dan ook advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zich op het terrein van het arbeidsrecht blijven ontwikkelen.

Toelatingscriteria lidmaatschap
Het lidmaatschap staat open voor arbeidsrechtadvocaten die:

  1. ten minste vijf jaar direct en aaneengesloten voorafgaand aan de datum van aanmelding zijn ingeschreven op het tableau en in die periode als zodanig hebben gewerkt, en
  2. een praktijk voeren die de laatste vijf jaar voor ten minste 50% uit arbeidsrecht heeft bestaan,  en 
  3. binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanmelding een door VAAN erkende postacademische specialisatie leergang arbeidsrecht met goed gevolg hebben voltooid, en
  4. jaarlijks minimaal 500 declarabele uren aan arbeidsrecht besteden (dit vereiste vloeit voort uit het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde). 

Aanvragen van het lidmaatschap (categorie 1) kan via deze link naar het webformulier 
Alleen volledig ingevulde formulieren met alle gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen. Aanvragen per post of per mail worden niet in behandeling genomen.

Ontheffing
Van de verplichting tot het volgen van de specialisatieopleiding arbeidsrecht kan door het curatorium ontheffing worden verleend aan arbeidsrechtadvocaten die:

  • gedurende ten minste vijf jaar direct en aaneengesloten voorafgaand aan de datum van aanmelding als advocaat een praktijk voeren die voor ten minste 75% uit arbeidsrecht bestaat; en 
  • het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau beoefenen en diepgaande arbeidsrechtelijke kennis hebben, zoals kan blijken uit een arbeidsrechtelijke promotie, een bijzonder hoogleraarschap arbeidsrecht, relevante publicaties - bijvoorbeeld regelmatige publicaties in arbeidsrechtelijke bladen - en/of relevante docentschappen, en
  • jaarlijks minimaal 500 declarabele uren aan arbeidsrecht besteden (dit vereiste vloeit voort uit het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde). 

Aanvragen van de ontheffing (categorie 2) kan via deze link naar het webformulier
Alleen volledig ingevulde formulieren met alle gevraagde bijlagen kunnen aan het curatorium worden voorgelegd. Het curatorium bestaat uit de volgende leden: Mr. R.A.A. Duk, Prof.mr. E. Verhulp en Prof.dr.mr. D.J.B. de Wolff. Het secretariaat van het curatorium wordt gevoerd door het secretariaat van VAAN, postbus 163, 3940 AD Doorn.

Bijzondere omstandigheden
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van het bestuur, kan van bovenstaande regels worden afgeweken. Een verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur en per e-mail te worden ingediend bij het secretariaat van VAAN (secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl).

Behoud lidmaatschap
Voor behoud van het lidmaatschap dienen de leden jaarlijks een door het bestuur vast te stellen aantal opleidingspunten op het terrein van het arbeidsrecht te behalen. Voor 2021 is dit aantal bepaald op 16. Hiervan kunnen maximaal 4 punten worden behaald met het volgen van VAAN intervisie. Voor het overige geldt dat alleen juridische punten meetellen. Voor de kwalificatie hiervan wordt aangesloten bij de Verordening op de Vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Opleidingspunten uit een voorgaand jaar kunnen niet worden meegenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor een overschot van PO-punten die zijn behaald met het volgen van een door VAAN erkende specialisatieopleiding arbeidsrecht. Dit overschot kan eenmalig worden aangewend om een eventueel tekort aan PO-punten in het jaar na afronding van de opleiding te compenseren.
In geval van (zwangerschaps- en bevallings-) verlof kan geen (gedeeltelijke) ontheffing worden verkregen. Ook vindt geen bijstelling plaats in geval van parttime werken of een kantoorwissel.

Wanneer het niet behalen van het vereiste aantal PO-punten aantoonbaar het gevolg is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan het bestuur de betrokkene, afhankelijk van de omstandigheden, toestaan de gemiste PO-punten later in te halen. 

Verder wordt ook voor behoud van het lidmaatschap van de leden verwacht dat zij een praktijk  voeren die voor ten minste 50% uit arbeidsrecht bestaat en dat zij ten minste vijfhonderd (500) uren per jaar besteden aan het arbeidsrecht. Deze ‘uren-eis’ vloeit voort uit het Reglement Keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Hardheidsclausule
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van het bestuur, kan van bovenstaande regels worden afgeweken.

Statuten
Het bepaalde in de statuten is leidend. Voor het lezen van de statuten kunt u hier terecht. (PDF-bestand).

Contributie
De contributie over 2022 bedraagt € 250,- excl. btw. Daarvoor ontvangt u o.a. wekelijks de VAAN AR Updates. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft derhalve altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt. Beëindiging van het lidmaatschap tijdens dit verenigingsjaar geschiedt per 31 december 2022.

Specialisatieopleidingen Arbeidsrecht
VAAN heeft onderstaande Specialisatieopleidingen Arbeidsrecht erkend:

Grotius Academie

 

PALA

 

Groninger Leergang Arbeidsrecht

 

PAO Arbeidsrecht

Vermelding op VAAN-site
Uitsluitend leden van VAAN worden op de website vermeld.

Gebruik VAAN Logo
Het staat leden van VAAN vrij het VAAN-logo bij uitingen naar derden te gebruiken, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk. Iedere suggestie dat het VAAN-keurmerk gekoppeld is aan het kantoor moet vermeden worden. VAAN-leden kunnen het logo opvragen bij het VAAN-secretariaat.

Gebruik Logo Keurmerk Specialisatieverenigingen
Individuele VAAN leden mogen het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde voeren op hun website of briefpapier, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk en dus niet door het kantoor en/of samenwerkingsverband waar het VAAN-lid aan is verbonden. Iedere suggestie moet worden vermeden. VAAN-leden kunnen het keurmerk-logo opvragen bij het VAAN secretariaat.

Een van de vereisten van de Orde is dat het Keurmerk-logo doorlinkt naar de betreffende pagina op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voorts de regels voor het gebruik van het Keurmerk-logo.