Lidmaatschap en aanmelding

VAAN is in de eerste plaats bedoeld als kwaliteitskeurmerk. De (beoogde) leden zijn dan ook advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zich op het terrein van het arbeidsrecht blijven ontwikkelen.

Toelatingscriteria lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor advocaten die:

  1. een Grotius of PALA of vergelijkbare, door VAAN als zodanig erkende, postacademische specialisatie leergang  arbeidsrecht met goed gevolg hebben voltooid, waarmee ten minste 50 PO punten zijn behaald; en
  2. ten tijde van de aanvraag tot toelating als lid ten minste vijf jaar aaneengesloten als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet en in die periode als zodanig hebben gewerkt; en
  3. een praktijk voeren die de laatste vijf jaar voor ten minste 50% uit arbeidsrecht bestaat.

 

Daarnaast staat het lidmaatschap van de vereniging open voor advocaten die:

  1. ten tijde van de aanvraag tot toelating als lid ten minste vijf jaar aaneensluitend als advocaat ten minste 75% van de praktijk aan het arbeidsrecht hebben besteed en besteden; en,
  2. het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau beoefenen en diepgaande arbeidsrechtelijke kennis hebben, zoals kan blijken uit een arbeidsrechtelijke promotie, een bijzonder hoogleraarschap arbeidsrecht, relevante publicaties - bijvoorbeeld regelmatige publicaties in arbeidsrechtelijke bladen - en/of relevante docentschappen.

Een advocaat, die op deze grond als lid wenst te worden toegelaten kan aan het curatorium een verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het volgen en met succes afronden van een Grotius, PALA of vergelijkbare opleiding arbeidsrecht doen. Het curatorium bestaat uit de volgende leden: Mr. R.A.A. Duk, Prof.mr. E. Verhulp en Prof.dr.mr. D.J.B. de Wolff. Het secretariaat van het curatorium wordt gevoerd door het secretariaat van VAAN, postbus 163, 3940 AD Doorn.

Aanmelding
Aanmelden kunt u met het Aanmeldingsformulier (PDF-bestand; voor het lezen van PDF-bestanden is Acrobat Reader benodigd; u kunt deze hier downloaden.)
Voor het lezen van de statuten kunt u hier terecht. (PDF-bestand)

Behoud lidmaatschap

PO-punten
Alle leden van de vereniging moeten jaarlijks ten minste een door het bestuur vastgesteld aantal opleidingspunten op het terrein van het arbeidsrecht in het kader van de permanente educatie van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben behaald.
Met ingang van 2017 is dat aantal bepaald op 16 juridische PO-punten, met dien verstande dat hiervan maximaal vier (4) PO-punten, verkregen met deelname aan VAAN-intervisie in de plaats mogen worden gesteld van 4 juridische PO-punten, én van de juridische opleidingspunten vier (4) punten mogen meetellen die zijn verkregen met het bijwonen van interne of intercollegiale besprekingen van jurisprudentie/vakliteratuur, mits deze punten zijn toegekend door een door de Orde erkende opleidingsinstelling. Mediation-punten tellen niet mee als juridische punten.

Anders dan geldt voor de NOvA kunnen geen opleidingspunten uit een voorgaand jaar worden meegenomen. Eenmalige uitzondering wordt gemaakt voor degene die in het voorafgaande jaar de PALA, Grotius of één van de andere door VAAN erkende specialisatieopleidingen met succes heeft  afgesloten: het overschot van PO-punten van deze opleiding kan eenmalig worden aangewend om een eventueel tekort aan PO-punten in het jaar na afronding van de opleiding te compenseren.

In geval van (zwangerschaps- en bevallings-) verlof kan geen (gedeeltelijke) ontheffing worden verkregen. Ook vindt geen bijstelling plaats in geval van parttime werken of een kantoorwissel.

Het niet behalen van het vereiste aantal PO-punten heeft opzegging van het lidmaatschap tot gevolg en de betrokkene zal gedurende een periode van drie kalenderjaren niet opnieuw kunnen toetreden. Voor hernieuwde toetreding zal (opnieuw) aan de toelatingscriteria moeten zijn voldaan.

Ziekte/arbeidsongeschiktheid
Wanneer het niet behalen van het vereiste aantal PO-punten aantoonbaar het gevolg is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan het bestuur de betrokkene, afhankelijk van de omstandigheden, toestaan de gemiste PO-punten het jaar daarna in te halen. Deze punten dienen dan te worden behaald bovenop het in dat volgende jaar geldende minimum aantal.

Hardheidsclausule
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van het bestuur, kan van bovenstaande regels worden afgeweken.

Andere lidmaatschapsvereisten
Om lid te kunnen blijven van VAAN dient niet alleen te worden voldaan aan de punten-eis. Van de leden wordt ook verwacht dat zij een praktijk voeren die voor ten minste 50% uit arbeidsrecht bestaat waarbij ten minste vijfhonderd (500) uren per jaar worden besteed aan het arbeidsrecht. Deze ‘uren-eis’ vloeit voort uit het Reglement Keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Puntenopgave
Begin 2018 zullen de VAAN leden per e-mail het verzoek krijgen om vóór 15 februari 2018 de puntenopgave 2017 te doen.

Contributie
De contributie over 2018 bedraagt € 250,- excl. btw. Daarvoor ontvangt u o.a. wekelijks de VAAN AR Updates.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft derhalve altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt. Beëindiging van het lidmaatschap tijdens dit verenigingsjaar geschiedt per 31 december 2018.

Specialisatieopleidingen Arbeidsrecht
U kunt zich aanmelden bij een van de volgende opleidingsinstituten voor een Specialisatieopleiding Arbeidsrecht:

Grotius Academie

 

PALA

 

Groninger Leergang Arbeidsrecht

 

PAO Arbeidsrecht

Leergang Tilburg Maastricht

 

Leergang Arbeidsrecht

 

Vermelding op VAAN-site
Uitsluitend leden van VAAN worden op de website vermeld.

Gebruik VAAN Logo
Het staat leden van VAAN vrij het VAAN-logo bij uitingen naar derden te gebruiken, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk. Iedere suggestie dat het VAAN-keurmerk gekoppeld is aan het kantoor moet vermeden worden. VAAN-leden kunnen het logo opvragen bij het VAAN-secretariaat.

Gebruik Logo Keurmerk Specialisatieverenigingen
Individuele VAAN leden mogen het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde voeren op hun website of briefpapier, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk en dus niet door het kantoor en/of samenwerkingsverband waar het VAAN-lid aan is verbonden. Iedere suggestie moet worden vermeden. VAAN-leden kunnen het keurmerk-logo opvragen bij het VAAN secretariaat.

Een van de vereisten van de Orde is dat het Keurmerk-logo doorlinkt naar de betreffende pagina op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voorts de regels voor het gebruik van het Keurmerk-logo.